kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

გამგებელმა სამსახურების ანგარიში მოისმინა და მითითებები გასცა

თათბირი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში-იმერვიზია 2015