kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

პანტომიმის თეატრი საჩხერეში

უსიტყვოდ, პლასტიკით გადმოცემულ დადგმას, ამირან შალიკაშვილის მიერ წაკითხული „ვეფხისტყაოსნის“ ტექსტი აფორმებს. 
პანტომიმის თეატრი საჩხერეში